دیجی آرمین
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهنمای خرید کیس کامپیوتر

کیس کامپیوتر،مهمترین جزءیک کامپیوتراست و فضایی برای جمع آوری قطعات کامپیوتراست.مادراین مقاله شما رابرای خریدیک کیس خوب راهنمایی می کنیم.

ابعادکیس

یکی ازنکات درخرید کیس،ابعادکیس شماست.شماباید برحسب نیازوسلیقه ی خودکیس موردنظرتان راانتخاب کنید.
کیس های زیادی،باابعادمتنوعی وجودداردکه کارشماراسخت می کند.وشماباید با نظرخودابعادراانتخاب کنید.
ورودی وخروجی هوا
شمابایددرهنگام خریدکیس خود ،به ورودی وخروجی هوای کیس نیزتوجه داشته باشید.کیس  خوب،بایدبتواندکه هوارادرهمه جای کیس پخش کند؛تاگرمای حاصل از فعالیت قطعات راخارج کند.درکیس های درجه یک،معمولاورودی هوادرقسمت جلو قرارداردوهوای وارده از عقب وبالای کیس خارج می شود.
تهویه هوا در کیس کامپیوتر
جنس بدنه
معمولاکیس ها راازورق استیل ضدزنگ می سازند.ضخیمی ورق می تواندبسیارحائزاهمیت باشد.
جنس بدنه کیس می تواند مهم باشد؛زیرااگرمثل بعضی ازکیس های بی کیفیت ازورق نازک استفاده می کنند،بایک ضربهمی شکنند.دربعضی ازکیس ها نیز،ازدرب شیشه ای،استفاده می شودکه برای نورپردازی واستفاده ازقطعات گیمینگ،مناسب می باشد.
جنس بدنه کیس کامپیوتر
فضای نصب هاردواس اس دی
قطعاشمانیز،دوست داریدازهاردوحافظه اس اس دی استفاده کنید.پس باید در هنگام خریدبه تعدادجاهای هاردواس اس دی دقت کنید.دربسیاری از کیس های موجود،دربازارفضای اتصال هارد3.5اینچ واس اس دی یکسان است.
یعنی اینکه شمادریک فضامی توانید،هم حافظه اس اس دی استفاده کنیدوهم می توان برای نصب هارداستفاده کرد.
پس به این نکته نیز،توجه کنید.
فضای نصب هارد دیسک در کیس کامپیوتر
رابط USB
یکی دیگرازقابلیت های اکثرکیس ها ،پورت USBاست.اگرکیس شمااین قابلیت راداشته باشددیگرنیازنیست،تابرای اتصال فلش ودیگرتجهیزات ازدرگاه های پشتی کیس استفاده کنیم.
پنل کیس کامپیوتر
رابط های میکروفون وهدفون
این رابط ها تقریبادرهمه ی کیس ها وجوددارد،ولی اگرنباشدکارشماسخت می شود.
نمایشگر
این نمایشگرها،به ندرت درکیسی پیدامی شودولی اگردنبالش هستید سراغ کیس های باکیفیت وجدیدباید رفت.
این نمایشگرروی کیس قرار داردواطلاعاتی مثل وضعیت هارد،سرعت فن ها،دمای داخل کیس و….رانشان می دهد.
نمایشگر کیس کامپیوترفضای نصب کارت های گرافیکی
یکی ازنکات دیگردرخریدکیس کامپیوتر،فضای نصب کارت گرافیک وفن سی پی یواست.طول کارت گرافیک برای افرادمی تواندمهم باشد.شمابایددرحین خریدبه فضای نصب کارت های گرافیکی توجه کنید.
0
دیدگاه‌های نوشته