دیجی آرمین
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهنمای خریدهارددیسک اکسترنال

هارددیسک اکسترنال بعنوان یک حافظه ذخیره ساز ،  خارج لپ تاپ قراردارد وبااستفاده ازکابلUSB ودربرخی مدل ها ازطریق ارتباطات بی سیم به کامپیوتریالپ تاپ متصل می شود. هروقت لازم باشدمی توانیم اطلاعات راروی آن ذخیره کنیم ووبرای استفاده در کامپیوتر،لپ تاپ،کنسول بازی وگوشی موبایل ازآن استفاده کنیم.                                                                                                                                            برای اینکه خریدهوشمندانه ای داشته باشید به نکات زیرتوجه کنید:

ابعادهارداکسترنال:این هاردها ازنظرابعاد به دونوع پورتابل ودسکتاپ تقسیم می شوند.هاردپورتابل کوچک وقابل حمل است وازطریق USBبه سیستم وصل می شود.

هارددسکتاپ بزرگتروسنگین تراست واطلاعات خیلی بیشتری درخودذخیره می کندوبیشتر درادارات وسازمان ها از آن استفاده می شود.

 ظرفیت هارددیسک:امروزه هارداکسترنال باظرفیت500گیگ،1ترابایت،2ترابایت،4ترابایت وحتی 6ترابایتی هم دربازاروجوددارد.هرچه ظرفیت هاردبیشترباشد،هاردسنگین تر وگران تروسرعت کلی هاردکمتراست.اگرمی خواهیدازهاردبرای نگهداری چندعکس،فیلم وموزیک استفاده کنیدیک هارداکسترنال 1ترابایتی کافیست.

سرعت انتقال اطلاعات:اگرمی خواهیدهارداکسترنال  پرسرعتی داشته باشید بایدبه دومولفه مهم یعنی نوع پورت  ونوع حافظه توجه کنید.

1-نوع حافظه:دونوع حافظه SSDوHDDدرهارددیسک هاوجوددارد.

حافظهSSDهیچ جزءمکانیکی نداردبه همین خاطرخرابی دراین حافظه ها خیلی کمتر ازحافظه هایHDDاست وعمربیشتری دارند وسرعت بالایی دارندولی قیمتشان بالاتراست.HDDها سرعت کمتری دارندوبعلت کارکردمکانیکی وحرکت اجزا حساسیت زیادی نسبت به جابجایی دارد.این راهم بدانیدکه ظرفیت SSDهاخیلی پایین ترازHDDهاست.

2-نوع پورت ها:یکسری هارداکسترنال هادارای پورتUSB2.0ویکسری USB3.0هستندکه سرعت انتقال اطلاعات درهارداکسترنال USB3.0بیشتراست.جدیدترین هارداکسترنال پورت ازنوعUSB Type-Cداردکه سرعت انتقال اطلاعات در آن بیشتراست.اگرسیستم شمااین پورت راندارد می توانیدازیک تبدیل استفاده کنید.هارداکسترنال های جدیدنیزآمده که به صورت وایرلس به سیستم وصل می شوندوباتری داخلی دارند.

هاردباآداپتوروبدون آداپتور

هارداکسترنال برای کارکردن به برق نیازداردوبراین اساس به دودسته تقسیم می شود:باآداپتور وبدون آداپتور

نوع باآداپتوربرقش را ازآداپتورتامین می کنداما نوع بدون آداپتوربرق موردنیازراازطریق کابلUSBتامین می کند.

هاردباآداپتوربرق جداگانه به هارد می دهد وازلپ تاپ برق نمی کشدواحتمال قطع ووصل هارداکسترنال به صفرمی رسد.

 مقاومت هارداکسترنال:اگرهاردخودراخیلی جابه جانمی کنیدخیلی مقاومت دربرابر خطرات احتمالی مهم نیست ولی اگر هاردخودرازیادجابه جامی کنید،هاردی بخریدکه هم سبکترباشدوهم پوشش مقاوم داشته باشد.

هارداکسترنالHDDدربرابرضربه مقاومت کمی دارداما می توانیم یک کیف ضدضربه برای آن تهیه کنیم.             

 

0
دیدگاه‌های نوشته